อบรมบัญชีและภาษีอากร

Vantage Advisory นำเสนอโปรแกรมการอบรมทางบัญชีและภาษีอากรให้แก่เจ้าหน้าที่ของท่าน
และบุคคลทั่วไป ดำเนินการอบรมโดยอาจารย์มหาวิทยาลัย รายละเอียดของโปรแกรมต่างๆ
ที่เรานำเสนอมีดังต่อไปนี้

A. หลักสูตร Executive Course เป็นการอบรมแบบตัวต่อตัวที่คุณสามารถเลือกหัวข้อการเรียนที่คุณ
     ต้องการได้เอง รายการหัวข้อที่เปิดอบรมมีดังต่อไปนี้

     1. หลักการบัญชีเบื้องต้น

     2. ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
         - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
         - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
         - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
         - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
         - ภาษีธุรกิจเฉพาะ
         - อากรแสตมป์

     ค่าใช้จ่ายในการอบรม : ชั่วโมงละ 500 บาท พร้อมบริการให้คำปรึกษาฟรี

B. หลักสูตร All in one with workshop 4 วัน จำนวน 28 ชั่วโมง
     - บัญชีเบื้องต้น เช่น งบการเงิน เอกสารประกอบการลงบัญชี การบันทึกบัญชีเบื้องต้น
     - ภาษีอากร เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
     - การใช้ซอฟท์แวร์ทางการบัญชีและภาษีอากร
     - กิจกรรมเสริมการอบรมหรือ Workshop

     ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 4,000 บาท

บริการออนไลน์

     bullet     จองชื่อนิติบุคคล

หน่วยงานราชการที่สำคัญ

     bullet     กระทรวงพาณิชย์
     bullet     กรมสรรพากร
     bullet     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     bullet     กรมสรรพสามิต
     bullet     กระทรวงแรงงาน
     bullet     สำนักงานประกันสังคม

ข้อมูลที่น่าสนใจ

     bullet     ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคล    หน้าแรก         จัดทำบัญชี         ตรวจสอบบัญชี         จดทะเบียนกิจการ         อบรมบัญชีและภาษีอากร         ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ 2010  Vantage Advisory
บริษัท แวนเทจ แอดไวเซอรี จำกัด 255/397 ลาดพร้าว 80 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 932 7269 แฟกซ์ 02 932 7688 อีเมล์ contact@vantageadvisory.com

powered by